Đã hoàn thành

Edit pdfs, involves data entry

Dự án này đã kết thúc thành công bởi fb573087a895a1b với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
65
Mô tả dự án

* You must have adobe acrobat reader. The professional or DC version that will allow you to manipulate pdf's, edit & moved text, insert images, etc

The job involves copying changes from one pdf to another. The first pdf is a newer version of a textbook and the changes are highlighted in that pdf. You will copy the highlighted changes and insert them into the second pdf which is an older version of the textbook. Sometimes things will not align perfectly so you'll have to move text around on the page so that it looks nice, etc.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online