Đang Thực Hiện

Fill in a Spreadsheet with Data

browsing the data from the sites and making it corrections and sent to clients

Kỹ năng: Đánh máy, Nhập liệu

Xem thêm: collection data fill spreadsheet, fill data spreadsheet, contact data spreadsheet, collecting price data spreadsheet, macro data spreadsheet, payroll data spreadsheet, link web data spreadsheet, 2008 extract data spreadsheet

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14677112

Đã trao cho:

mina92ashraf

Surfing the internet to come up with the needed data Stay tuned, I'm is still working on this proposal.

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹1300 cho công việc này

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0