Đã hoàn thành

Find nearest airport for an email -- needs to be done manual - no scraping

Dự án này đã kết thúc thành công bởi avijitdey239 với giá $30 USD trong 7 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
7 ngày
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

We have a database of emails and need to find the closest airport.

You can look up places/ cities here:

[url removed, login to view]

Then use this site to find the closest airport.

[url removed, login to view]

We expect an output like this email, BOM

This project needs to be done manually - this is NOT web scraping.

Please ask me for the sample spreadsheet via chat - it needs to be completed before you can be awarded.

Our pricing is $30 for 10,000 email lookups.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online