Đã hoàn thành

Update Formatting of MS Word Documents and Save Them to PDF

Dự án này đã kết thúc thành công bởi kh1604 với giá $20 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $20 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
98
Mô tả dự án

Update 5 MS Word documents in the following way:

1. Remove all hyperlinks (both in text and in pictures).

2. Adjust width of pictures: if width is larger than 15 cm, make it 15 cm.

3. Align all pictures and their captions to the center. Except the first picture with the title, it should remain aligned to the left.

4. Save the updated document in PDF.

The length of each document is 1000-1500 words.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online