Đã đóng

Do some Excel Work

Dự án này đã được trao cho feod9 với giá $10 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

I would like to merge 4 CSV files by a common identifier. In this project's .zip attachment you will find 6 files: County [url removed, login to view], [url removed, login to view], [url removed, login to view], [url removed, login to view], Variable Name [url removed, login to view], Veterans.csv.

I would like to merge [url removed, login to view], [url removed, login to view], [url removed, login to view], and Veterans.csv. Each table has a column called "FIPS". The tables should merged by that column. In database terms, the FIPS value is the primary key for these 4 tables.

The resulting table should have one FIPS column and then all the aggregate columns from the 4 merged tables. Some tables may not have all of the FIPS values. So in the aggregate table, there will be rows that have empty cells for some of the columns. This is fine.

The resulting large table should be delivered as a .csv.

Thanks for considering this project.

-Sam

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online