Đã đóng

Game Thoery/Behavioural Economics

Dự án này đã được trao cho topacademictutor với giá £15 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 GBP
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

To come up with a novel (original) game thoery idea which can be played with participants, and breifly describe what the outcomes should be i.e what should the results be if the game was to be played according to game thoery.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online