Đã hoàn thành

Edit Something

Dự án này đã kết thúc thành công bởi TaffyAU với giá $50 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

Proofreader on science-fiction work, check for grammar, spelling, and punctuation errors. Offer suggestions to awkward sentence structure by using the "Track Changes" feature in Word that is sent completed with all changes made and the document to allow me to "accept" or "decline" each change.

Provide quote for up to 7,000 words or up to 10 pages. Job is posted as hourly, but will accept other options. References and work will be reviewed from your profile. Sample of work provided.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online