Đang Thực Hiện

Get Data Entry Done

I have a data analysis task.

Kỹ năng: Nhập liệu, Khai thác dữ liệu, Xử lí dữ liệu, Excel

Xem thêm: get job data entry, get miney data entry, entry data get, php mysql entry data, google entry data, smart entry data

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #13789055

Đã trao cho:

₹16666 INR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹23611 cho công việc này

abhilash317

Hello, I would love to work for you. I charge 12500 INR. I have 2.5 year of experience in research and data entry. I’m glad to answer any questions you may have! Thank you for your time, Abhilash

₹12500 INR trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
0.3
₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
agthakkar

A proposal has not yet been provided

₹37500 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0