Đang Thực Hiện

Get Data Entry Done

Được trao cho:

₹16666 INR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹23611 cho công việc này

abhilash317

Hello, I would love to work for you. I charge 12500 INR. I have 2.5 year of experience in research and data entry. I’m glad to answer any questions you may have! Thank you for your time, Abhilash

₹12500 INR trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
0.3
₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
agthakkar

A proposal has not yet been provided

₹37500 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0