Đã đóng

Inserisci dei dati in un foglio di lavoro

Dự án này đã nhận được 35 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €856 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€750 - €1500 EUR
Tổng đặt giá
35
Mô tả dự án

Inserisci dei dati in un foglio di lavoro Inserimento dati anagrafici e non abile in rirerche sul web a tutto quello che riguarda internet lavoro da casa

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online