Đã hoàn thành

Simple copy and paste from PDF to Excel

Dự án này đã kết thúc thành công bởi kour7391 với giá €25 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
102
Mô tả dự án

Copy data from PDF and paste into Excel sheet. The file selected wines shows which wines (there is a / for the wines that should be selected), the data you get from Tradelist2016, and you paste in to Excel from supplier. I have done 114 wines, and there is probably 300 more to be done. The only data to copy and paste is in column A. You will see what is need to be done if you look at all three files and see what I have done.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online