Đang Thực Hiện

Do some data entry

Được trao cho:

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

4 freelancer đang chào giá trung bình ₹1038 cho công việc này

₹600 INR trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹1000 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Djmaniyar

A proposal has not yet been provided

₹1250 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0