Đang Thực Hiện

Do some data entry

Đã trao cho:

₹1100 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

5 freelancer đang chào giá trung bình ₹1240 cho công việc này

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹1250 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
anit94u

A proposal has not yet been provided

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹1250 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0