Đang Thực Hiện

Do some data entry -- 2

I have some work, in an Excel spreadsheet. I have completed diploma in accounting

Kỹ năng: Excel

Xem thêm: data entry job accounting, tally accounting entry data, entry data spreadsheet, membership entry data spreadsheet

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14677429

Đã trao cho:

₹41666 INR trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹52083 cho công việc này

₹62500 INR trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0