Đã Đóng

Flash Date Picker

I would like a calendar "control" designed Flash, exactly like the one at [url removed, login to view] (DateTime Picker Demo ) except the return format. I need it to return the choosen date to a TextInput component in this format YYYYMMDDHHMMSS.

example format returned string is 200406110174300.

Kỹ năng: Adobe Flash

Xem thêm: flash date picker demo, picker, no flash, date, date picker, returned, datetime picker, datetime, flash date picker, flash net, calendar net, flash component, control calendar, calendar picker, shtml, calendar component, need demo, flash textinput, date calendar, flash example, control flash, demo flash, date format, net flash, flash calendar

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #2298

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

rensofttechnosys

Your budget plz.

$20 USD trong 7 ngày
(1 Đánh Giá)
2.0