Đã đóng

Write a Book

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là RM604 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM99 - RM825 MYR
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Academic writing 4000 words

Two different multinational companies (MNC) from two different industry sectors in USA and complete the following:

1. A historical review on core business domain of company’s including vision, mission and background analysis.

2. Analyze / discuss both companies’ strategic innovations individually and then compare those strategic invocations with the other company’s strategic innovations accordingly.

3. Discuss in details how each of these companies drive growth in profitability. For this comparison, you have to use the strategies that you have discussed in task 2.

4. Critically discuss how the chosen companies specialize in being different from their competitors - strategically or product wise. You have to use real examples and real occasions that these two companies actually have used historically to address that.

5. Critically analyze and discuss how each of these two chosen companies make their customers perceive them to have significantly superior value in the market. You can then compare their approaches and critically analyze which has achieved that plan more successfully.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online