Đã hoàn thành

Build a Website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi anchalchaturvedi với giá $350 USD trong 15 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
15 ngày
Tổng đặt giá
109
Mô tả dự án

Hey

I'm looking for website builder

business Location: Washington DC

my business name:

K-1 Automatic gates & Fences

Our Services:

gate repair

gate installation

automatic gate repair

automatic gate installation

driveway gate repair

Electric gate repair

Electric gate installation

driveway gate repair

driveway gate installation

gate opener repair

gate opener installation

gate operator repair

gate operator installation

iron fence installation

iron gate installation

intercom entry system repair

intercom entry system installation

entry keypad installation

entry keypad repair

telephone entry system repair

telephone entry system installation

access control system

the website need to be: main page

Home / Our Services / Gallery / Locations / Contact Us

with 219 landing pages of cities in the area with original content with the best relevant keywords.

the website need to be regular web and mobile friendly.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online