Đã hoàn thành

Build a Website - 20/03/2017 11:48 EDT

Dự án này đã kết thúc thành công bởi rahul03sharma với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Hi, i urgently need some one to help me make some changes on my brokerage website.. i had website set up already, but there are some incomplete set up which was not done.. the person who did the website, i am not able to reach him..

i need the auto res-ponder set up

i need the trade history date read proper

i want the contact form arranged properly

and some little changes pleas i need this done asap

kindly let me know.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online