Đã hoàn thành

Design a Logo

Dự án này đã kết thúc thành công bởi artist2082 với giá $100 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
126
Mô tả dự án

We need a logo for a rebranding of an existing product we offer. It's a handcrafted gourmet mexican style paleta (popsicle) which we sell in a variety of different seasonal flavors.

The new name we are going to be using is: Bomba Pop

We are looking for a logo that incorporates a comic or pop art style. The challenge will be to create something that includes a bomb or missile type of graphic that has to be done in a very playful manner as to not offend. This is why we thought a comic style of image would work great. The parent company logo includes bright greens and orange, which we would also like incorporated into this new logo.

The logo will be used on product labeling, online, and also as part of a design on a mobile cart we have.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online