Đã hoàn thành

Design a label for a condiment jar (like a strawberry jam jar).

Dự án này đã kết thúc thành công bởi flyerEXPERT với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

I need a label to be designed for our new product release of a condiment.

The idea is ready, we just need someone to actually design it.

It's not a big project, just a front page, the nutrition information and a little text. The text and nutrition info will be supplied.

However we need it to look good on 48x220 mm.

Please supply previous work you have done with food labels to demonstrate your experience.

Either images or link to website is fine.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online