Đã hoàn thành

Draw/Design something in Illustrator from Image

Dự án này đã kết thúc thành công bởi eyenetindia với giá $75 AUD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $75 AUD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

I URGENTLY have a picture of a Shopping Trolley, which I need designed in Illustrator.

I need this done ASAP. In 3-4 hours is preferred.

It must be done in Illustrator as a vector.

The trolley must be illustrated as close as possible to the image.

Including the Baskets, with Shopping Bags of food, or grocery in it.

It must show all 6 baskets.

It must be illustrated on an angle like the image with the baskets sloping down.

It DOES NOT need to show the iPad or Scanner.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online