Đã đóng

Get a Website Built

Dự án này đã nhận được 50 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là RM4065 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM2475 - RM4950 MYR
Tổng đặt giá
50
Mô tả dự án

I would like to invite all the freelancer to bid on this fast track Laravel Project. This must be done in 5 DAYS.

Basic explanation about the project:-

I need a web based secure application form for processing employment application form integrated with Google Maps pin location with street view option where will involve a numbers of different access role as below;

- Applicant (Sign up & validate email address to gain access to application form)

- Processing ( View, download & update employment application form status so the supervisor get the access to application form)

- Supervisor level 1 ( view, download, comment and update application form status from either endorsed or not )

- Supervisor level 2 ( view, download, read a comment endorsed application form from supervisor level 1 and update application form either approve or rejected)

- Administrator ( gain all the access as above)

I will prepared the SQL file. So you don't have to manually create a new database. But you are free to add a new table or column to fit the system flow.

I preferred Laravel framework and admin panel to be use are Admin LTE. You are free to use any CRUD generator such as CRUDBooster BUT PLEASE take note that :-

- application form must be a custom design. Not plain 1 column default bootstrap form layout.

- application form in a bootstrap wizard style.

I will attach some attachment to you guess view before decide to bid.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online