Đã đóng

Get a Website Built

Dự án này đã được trao cho bizdigitalbrain với giá $2500 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 USD
Tổng đặt giá
90
Mô tả dự án

This is more than a website, however, I could find a category that fit this project. So, this is an elearning course that I need developed. I have the content, artwork, and a partially built model. The course will include gamification in certain aspects (to be developed by the developer) and testing. This is a project that will require interaction between the developer and me. This project will require a lot of creativity on the development end.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online