Đã hoàn thành

HTML to Worpdress CMS and mobile version

Dự án này đã kết thúc thành công bởi swsDreams với giá $3500 HKD trong 7 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2000 - $6000 HKD
Đã hoàn thành trong
7 ngày
Tổng đặt giá
119
Mô tả dự án

HTML to Worpdress CMS and mobile version

I have an existing website using html and I want to convert the html to wordpress with CMS

Below are the tasks need to do

1. Convert Html to WordPress CMS function

2. Add respoinsive code or css for mobile version base on the design

3. Amendment for the js animation

Wordpress Plugin needed

Advanced Custom Fields

WMPL WordPress Multilingual Plugin

Picture/Video Gallery plugin

Tag filter function

Requirement:

Urgent: Have to finish as soon as possible

Demo link: Provide a Demo link when project start so I can keep tracking the process

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online