Đã đóng

Improve a website

Dự án này đã được trao cho MikeAscendancy với giá $90 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

1. Move items on slides

2. Change wording on slides

3. Change home page

4. Change logo

5. Translation plugin

6. Move the black bar on home page down

7. Add picture on home page

8. News auto feed and manual

9. News page access only

10. Social media button share

11. Social media auto feed to multiple channels

12. Add address to contact page

13. Add push notification

14. Move logo above the footer down

15. Add video

16. Change home page contents and colour

17. Add news feed to home page

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online