Đã đóng

Logo design for a non-profit program

Dự án này đã được trao cho kalidas365 với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
90
Mô tả dự án

I need a log for a program that sends pre-medical college students to underserved areas to mentor junior high school girls. The idea is to create a bridge between two disparate communities and to introduce to young disadvantaged girls the idea that they can become physicians if they choose. The logo needs to be of an elephant(S) and related to medicine. The elephant(s) should not be "cute," rather, they should be bold and empowered. Subtlety is key. We will be using this logo on T-shirts, flyers, and our website. Thank you in advance!

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online