Đã đóng

Looking for a poster designer, one should be really good in photoshop.

Dự án này đã được trao cho sbkburnwal với giá ₹3000 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. The skills required are poster designing, Graphic Design and Photoshop. I am happy to pay a fixed priced and my budget is ₹2000 - ₹5000 INR. I would appreciate if you can send your work references so I can decide. Thanks

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online