Đã đóng

Multi Functional Web application

Dự án này đã được trao cho vishalavi29 với giá £3200 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£1500 - £3000 GBP
Tổng đặt giá
60
Mô tả dự án

Looking for a developer who would feel confident taking on a challenging job to build a multi-functional web application with other integrations such as user logins, permissions for parts of pages, users will be in 'teams' with subscriptions payed for these teams on a monthly basis, these are just a few aspects outside the functionality.

Prospective developers should read the detailed brief below before applying.

The production of the web app would begin on May 1st 2017, but I would need an exact quote by 1st March 2017 along with mockups for a few of the pages.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online