Đã hoàn thành

4 Pages Astrology Website

Dự án này đã kết thúc thành công bởi sarajit3 với giá $20 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $20 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

I need a 4 pages astrology website.

Home

Services

Blog

Contact

Home page will have menu, slider with 2-3 banners, about us section, 2 sections for our services, latest blog and Footer

Services - Services page will have listing of different different services having Name, image and description with read more button.

Blog - listing of blog posts having Name, image and description with read more button.

Contact - Contact form with contact details

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online