Đã đóng

Top-Down Cartoonist Environment

Dự án này đã được trao cho nextgenexperts với giá $350 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

I'm working on a 2d fantasy concept and I need a little bit of top-down cartoonist environment art. It should be well detailed with strong stylish artwork and design. I have general thoughts, but artist will have a lot of creative freedom. I'll need 10 different environment "squares", which will be small patches of the outdoors ..

The environment will used in RGB color "for screen purpose" ..

I imagine it will be like "Floorings , Grounds" surrounded by some items ..

See examples bellow ..

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online