Đã hoàn thành

Translate from my WordPress template English to Dutch, only a few words

Dự án này đã kết thúc thành công bởi NicoMed với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

Hello,

I need you to translate some words on my WordPress template that i can't find how to translate it from English to Dutch.

(ill be there to assist you which ones should be translated)

If you know how to find it, it will be an easy job.

Max 30 words to translate i guess.

example: the search engine words should be translated and words on the homepage. as well the "for sale" on the picture should be "Te koop" and i should know how to change the word as well in the future.

"compare", "details", "featured", "read more", "reply to the listing", "phone", "your message"

Delete "ft2" into "m2"

Thank you very much.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online