Đã đóng

UPDATE WEBSITE UI (Need Beautiful Modern Design) SIMPLE JOB

Dự án này đã được trao cho shahjahansiraj với giá $26 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

I have a very basic 1 page site that needs a very skilled UI designer to quickly make little adjustments to the look and feel of my site to make it look more professional and modern. Only have $15 to do this so dont apply if you cant work in my budget. I just need things like text changed (font/ size) and colors, elements changed/moved and looking better. I need this done today... before 10pm tonight EST

IF you can do this in my budget send me a message that says " I WILL MAKE YOUR SITE LOOK AMAZING!" so i know you read this... i will only consider people who do this

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online