Đã đóng

Wiki above threads for VBulletin 4.2

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $553 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

I am looking to find out if someone could possibly make a wiki type plugin or mod for our community forum on lines of wiki functionality present on [url removed, login to view] will contain content that appears at the top of a thread, usually used to summarize important information in multi-page threads with information: "This is a community-maintained wikipost containing the most important information from this thread. You may start or edit a Wikipost once you have been on FT FORUMS for 90 days and have made 90 posts."2 Additional Pages would be needed:1. [url removed, login to view] - Recent WikiPosts2. [url removed, login to view] - Show All WikipostsWho can edit the wikiposts:(i) One can start or edit a Wikipost once you have been on FORUMS for 90 days and have made 90 posts. (ii) Usergroups or Users allowed to bypass rule (i)  via admin panelIn AdminCP & ModCP (if possible) Panel we need functionality to:1. Define and change which users and usergroups beyond (i) have capability to edit and add wiki posts2. All modification history can be seen in a history page, which shows which community users made which changes, when, etc. Also revert changes to previous [url removed, login to view], feel and functionality needs to be similar to [url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online