Còn mở

Zraxal Social Media Site

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $8833 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$5000 - $10000 USD
Tổng đặt giá
54
Mô tả dự án

Zraxal

The Fan's Voice

==

Top right: User Type: [drop down] User ID: Password: Login

==

Display Top 10 Fans and Top 10 Celebrities lists on the home page.

==

Celebrity Type: [drop down] Celebrity Name: [drop down]

Leave Note

[microblog]

NEXT PAGE AFTER LEAVING NOTE

User ID:

E-mail:

Password:

Submit

Show down the page on the home page:

Celebrity Name #1 | Number of Notes

List all celebrities with notes

Microblogs are shown down the page of all the consumers microblogs once clicked. Show them by ranking.

Scottie Pippen

Microblog #1

Responded to: [yes/no] Time Outstanding:

Have a feature where the fan can grade the question on a scale of 0 - 100%, and display the number of users who have graded it next to it.

Home Page Ad

Celebrities

Claim Account

NEXT PAGE ONCE CLICKED

Celebrity Name: [drop down] Celebrity Type: [drop down]

User ID:

E-mail:

Password:

Submit

[Celebrity Name] Portal

Number of Notes Unresponded to:

Number of Notes Responded to:

Response Rate:

Ranking

#1: Scottie Pippen (1.2%)

#2:

#3:

To 10, based on highest percent Responded to by users

Show notes as microblogs down the page with a Respond button.

Rank them by % grade given by the user, as explained for the home page.

Respond creates a microblog text field and has a Submit button below. Upon response the home page is updated and the follower is notified via e-mail.

[Fan] Portal

Number of Notes:

Number Responded to:

Percent Responded to:

Ranking

#1: John Doe (1.2%)

#2:

#3:

To 10, based on highest percent Responded to by users

Microblogs are shown down the page of all the fans personal microblogs. Show them in order by ranking.

Celebrity Name: Scottie Pippen

Microblog

Rating: % # of Votes:

Responded to: [yes/no] Time Outstanding:

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online