Đã đóng

I need a new website

Dự án này đã nhận được 187 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1236 SGD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 SGD
Tổng đặt giá
187
Mô tả dự án

I need a new website. I already have a design, I just need you to build a website for my small business. Advertising portal for taxi drivers. Portal will have login for drivers to register user name n password. After login, driver can access their dashboard, (1)Account Info (login details, subscription details, personal Info), (2)My Advertisement (i have the template, some text box, dropdown list, checkbox, date n time selection), (3)Payment, (4) Contact Administrator. For (2), driver can save their records, edit records, preview the advertisement and publish the advertisement and unpublish the advertisement. Note that when subscription expired, driver can still access the login but not able to edit the advertisement. After payment, driver can then proceed to edit, preview and publish advertisement. For (4), there will be a contact form for driver to post any queries, problem and send to email to administrator. After login out, driver will see the main page. For the main page,

There will be a advance search function. The main page will display the number of advertisement in each estate in singapore. Relief driver can click on the estate and the main page will display the list of advertisement posted by hirer drivers sorted by dates of advertisement. Each advertisement will have the date of post. Each list shld have about 10 advertisements and there will be pages.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online