Đã đóng

I would like to hire a Graphic Designer

Dự án này vừa được trao cho designsmaker0 với giá $15 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

We need a basketball team uniform design.

Since we digitally print the whole uniform, the design need not be limited to a few colors. It can be as graphical as long as it still look nice.

However, there is a need to have one or two predominant color that will represent the team color. You can have suggested color scheme included.

This will be used as a template so the design should be such that we can easily tweak the color scheme on our own.

Final t-shirt design should be in the flat pattern as in the attached file.

Final file should be submitted as AI or PSD layered files aside from uncompressed JPG file.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online