Đã đóng

Get our website off the ground!

Dự án này đã được trao cho weblinkerseo với giá $400 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

ALTAR is a budding high end furniture workshop, building one off and very ltd dition pices inspired by pop culture, be that rocknroll, movies or pinballs. We have a lot of unused potential due to the lack of resources (manpower, knowledge) behind our website, social and online sales.

We need someone to set up pro SEO (from keyword analysis to tags, etc), social sales google adwords and maybe content marketing. We are looking for someone with experience, creativity, and passion. [url removed, login to view]

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online