Đã đóng

Web app development

Dự án này đã nhận được 18 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $209 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Web app development

- Compatible with Databases: Mysql, H2 or HSQLDB, SQLServer and Oracle

- Schedules in Sundial

- Language: Java 8

- JPA2 + Hibernate

- JSF 2.2

- Primefaces 6 (Boostrap theme)

- Maven 3

- Code Quality (codacy - A, codecov 80%, travis-ci)

- Internationalization - English and Portuguese

Requirements

- Login Page (Persist users and password on file properties don´t change)

- Register Job (Jobs is a srcript file)

- Register Job Schedule Page (Persist xml on database table)

- Determine the weekdays you will run the queries/jobs;

- Interval in hours that will run the queries/jobs in the selected days;

- E-mail addresses are used to send e-mail warning that the information was collected;

- Cellular numbers, used to send SMS advising that the information was collected;

- Administrator's email address, which will be used to send message warning about error in execution of the web crawler;

- Manually run the query;

- Access the query execution log;

- Determine how querie/job will execute.

- Log Page (View execution log)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online