Đã hoàn thành

Auto update the cart on my shopify when a customer adds or delete or do anything else in the shop

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ankur1024 với giá $35 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

Hello,

We need a very small modification, our cart doesn't auto update when we add or remove an item and we need it to be auto updated.

Our store : [url removed, login to view]

It's still in dev. It's not open. Try to add any product into the cart, the cart doesn't auto update on the top right corner.

Also if you delete an item from the cart nothing it's not auto updated.

We need :

Auto update price and cart when we add or delete items.

Best regards,

Johan

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online