Đã hoàn thành

Help me debug javascript/jquery project (Virtual Tour) [url removed, login to view]

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Bes7weB với giá $35 USD / hour trong 40 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$25 - $50 USD / hour
Đã hoàn thành trong
40 ngày
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

See prototype at [url removed, login to view]

I am using Pannellum ([url removed, login to view]) to show display the photoshere and add hotspots for more information about artifacts. I have already built web pages that describe the artifacts ([url removed, login to view])

The default hotspots open in a new tab. (Click on the Apple ][ Computer).

I am trying to build a custom hostspot the opens the information in a modal window (click on the Altair)

I get the modal window! but

1) Some of the css gets applied to the parent window instead of the modal window. Not smart enough to debug.

2) Only works once. If I destroy the modal popup, javascript fails second time

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online