Đã đóng

ReactJS & Nodejs app

Dự án này đã được trao cho shankarmorwal với giá $1184 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
49
Mô tả dự án

IMPORTANT: Please do not apply for this job unless you are an experience NODEJS and REACTJS developer.

Project close to completion, a few bugs and features are left before application can be launched. Looking for a developer with high standard and experience using both ReactJS and NodeJS to help me finish the application. Developer must be a fast developer who is able to stick to deadlines and has an attention to detail.

Tasks remaining:

1. Email Service - Site needs email functionality for forgot password, welcome message and all other email notifications.

2. Notifications - User customisable notifications which trigger email and slack webhook notifications.

3. Weekly Reports - Sent via email, PDF and CSV reports generated on backend and sent to clients email.

4. Test Stripe payment and billing area (make sure all billing is working smoothly).

5. Make sure all forms are printing user error messages.

Test all features of site to ensure it is working as expected and deploy to server.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online