Đã đóng

Create a command line script that deploys Laravel app on Beanstalk with domain & Stripe & G-suite -- 2

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $366 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

PREREQUISITE: Stripe API, AWS CloudFormation, Route 53, Namecheap API, G-suite Admin SDK, Beanstalk, Laravel Spark, SQL, Cloudfront

PROVIDED: Namecheap, G-suite, Stripe, AWS keys. Laravel Spark source code.

OVERVIEW:

This script will be a quick way for me to

1) buy domain

2) setup new domain in Stripe and add subscription plans.

3) deploy laravel spark on aws

4) setup gmail

Basically the terminal script should look something like:

./[url removed, login to view] [url removed, login to view] [{plan1_json}, {plan2_json}, {plan3_json}]

{plan_json} will look like:

[

{

stripe_subscription_id: 1,

name: Starter,

trial: 0,

price: 9999

},

{

stripe_subscription_id: 2,

name: Professional,

trial: 30,

price: 29999

}

]

The command line tool will do the following:

- register [url removed, login to view] from Namecheap API and add to Route 53

- if domain already exists in my account, skip purchase and just add to route 53.

- setup [url removed, login to view] on Stripe & plan_json from command line

- install and configure Laravel Spark with Stripe & AWS SES on Beanstalk & Cloudfront (SSL) using plan_json from command line.

- setup hi AT [url removed, login to view] with G-suite Admin SDK & [url removed, login to view] in Route 53.

EXPECTATION:

- [url removed, login to view] purchase has WHOIS privacy included.

- if [url removed, login to view] is already in my account, use that.

- [url removed, login to view] is verified with G-suite Admin SDK

- [url removed, login to view] from AWS Cloudfront for SSL

- transactional emails handled by AWS SES

- [url removed, login to view] is pointing to Gmail

- stripe dashboard has a separate [url removed, login to view] subaccount

- stripe dashboard has plans from command line parameter: plan_json

- laravel spark app is scalable. Use cloudformation or Beanstalk & other AWS products may be used.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online