Đã đóng

Need someone to tweak centos 7 /dev/md4 too full

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $32 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

Need someone to rectify small issue where /dev/md4 too full is showing up on one disc on my server. Keeps taking server [url removed, login to view] told it may be logs,[url removed, login to view] server host(they don't do internal repair only hardware). Online host tried to tell me simple way to fix it but rather not mess up and delete wrong thing. I have 4tb drive with [url removed, login to view] allocated for backup and 572gb used.

Current Memory Usage

total used free shared buff/cache available

Mem: 264100092 15159616 207932604 21712 41007872 248504004

Swap: 24572916 0 24572916

Total: 288673008 15159616 232505520

Current Disk Usage

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on

/dev/root 20G [url removed, login to view] [url removed, login to view] 54% /

devtmpfs 126G 0 126G 0% /dev

tmpfs 126G 0 126G 0% /dev/shm

tmpfs 126G 19M 126G 1% /run

tmpfs 126G 0 126G 0% /sys/fs/cgroup

/dev/md4 [url removed, login to view] [url removed, login to view] 0 100% /home

/dev/md5 [url removed, login to view] 527G 752G 42% /var

tmpfs 26G 0 26G 0% /run/user/2015

tmpfs 26G 0 26G 0% /run/user/2680

tmpfs 26G 0 26G 0% /run/user/1994

tmpfs 26G 0 26G 0% /run/user/2679

Device Mount Point Usage

/var /var 41% (551,610,460 of 1,410,967,132)

/home /home 100% (4,305,259,816 of 4,306,582,952)

/ / 52% (9,956,980 of 20,026,172)

/var/tmp /var/tmp 52% (9,956,980 of 20,026,172)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online