Đã hoàn thành

svn server and active directory authentication

Dự án này đã kết thúc thành công bởi sudhanlogics với giá $72 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I have configured svn server and integrated with ldap

i am able to authenticate using active directory credentials

i need to change the config so that i don't have to authenticate during checkout

only authenticate during commits

please let me know what should i change to achieve this

Below are my config files

cat /etc/httpd/conf.modules.d/[url removed, login to view]

<Location /svn>

DAV svn

SVNPath "/u/svn/test"

SVNAutoversioning off

AuthzSVNAccessFile /u/svn/user

AuthUserFile /u/svn/.htpasswd

AuthBasicProvider file ldap

AuthType Basic

AuthName "NET Repository"

AuthLDAPBindDN "XXXXXXXXXXX"

AuthLDAPBindPassword "XXXXXXXXXXX"

AuthLDAPURL "ldap://hostname" NONE

require ldap-attribute objectClass=user

<LimitExcept GET PROPFIND OPTIONS REPORT>

require valid-user

</LimitExcept>

</Location>

cat /u/svn/user

[/]

* = r

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online