Đã đóng

mathmatica

Dự án này đã được trao cho weirong626 với giá $20 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

1. Consider the following Op Amp inverting amplifier. We want to solve for the gain vo assuming that vo

the Op Amp operates in linear region, i.e. A(vd) = A·vd.

1. Find the algebraic expression for vd and vo/vi by solving the inverting amplifier circuit using nodal analysis

2. Use Ri =1kΩ and R2 = 2kΩ and Op Amp parameters of Ri = 106Ω, Ro= 50Ω and A = 106 calculate the numerical values for vd and the gain.

3. Repeat part (1) using loop analysis

4. A student connected the Op Amp with positive feedback as shown below.

Find the numerical values for vd and the gain using nodal analysis. Although your answer for vd is a valid one mathematically speaking, does it make physical sense to you?

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online