Đã hoàn thành

Make an app like Flappy Bird / Temple Run (endless type game)

Dự án này đã kết thúc thành công bởi BugHunters với giá $100 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

-Needs to be a side-scrolling mobile game featuring 2D retro style graphics.

-The objective is to direct a object, which moves continuously to the right, between sets of pipes, buildings or whatever.

-If the player touches the pipes, buildings or whatever, they lose.

-The Object briefly flaps, moves or goes upward/forward each time that the player taps the screen; if the screen is not tapped, the Object falls because of gravity; each pair of pipes, buildings or whatever that the Object navigates between earns the player a single point, with medals awarded for the score at the end of the game.

-No medal is awarded to scores less than ten.

-A bronze medal is given to scores between ten and twenty.

-In order to receive the silver medal, the player must reach 20 points.

-The gold medal is given to those who score higher than thirty points.

-Players who achieve a score of forty or higher receive a platinum medal.

-There was no variation or evolution in gameplay throughout the game, as the pipes, building or whatever always have the same gap between them and there is no end to the running track, having only the flap and ding sounds and the rising score as rewards.

- Bite-sized arcade mobile game.

- Game needs to be kid-friendly, extremely difficult and incredibly fun.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online