Còn mở

Mobile development

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $934 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 CAD
Tổng đặt giá
69
Mô tả dự án

I need an iPhone/iPad app. I would like it designed and built. I'm a Christian pastor who works with small groups of people for personal development. I need an app that will help me to track the progress of groups of people and the people in the groups and their weekly attendance. It needs to be able to do a group email as well as individual emails and text messages. Also I want to be able to track the lesson progress of each group and the individual progress and comprehension of the material being presented of each individual within the group. I have no idea what something like this, since I am trying to form a budget for my management board. Thanks for any recommends and help you can make.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online