Đã hoàn thành

Real Estate Photo App for Android and iPhone

Dự án này đã kết thúc thành công bởi HugeWave với giá $500 USD trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
89
Mô tả dự án

I need an app designed. The app must work on all devices.

It's a pretty basic app for the most part, we won't be selling it for now just using it internally.

The app must do the following things

1. You open the app

2. You click the camera or video button

3. You take a photo or video

4. It prompts you to name the file or you can click the mic button and record the filename.

5. It names the file 123 Main St as an example

6. It automatically uploads the photo to a folder in dropbox.

7. It opens the camera back up so you can take another photo.

I need this donquickly. I will handle the design of the app, I just need you to code it.

Their must be a settings page where they connect their dropbox account and can change the folder the pictures go into.

There can't be any ads for your company or any ads at all on the App.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online