Đã đóng

WEB MOBILE PHONE CONNECTION AND INTEGRATION WHATSAPP, VIBER, MESSENGER CONNECTION

Dự án này đã được trao cho itboy87 với giá $600 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

We have a Java application that generates SMS reminders of appointments that are sent through a bulk sms provider with sender ID the mobile phones of our employees so that clients respond directly to them.

We have mobile phones of our employees in Italy, Spain, Slovenia, Croatia, Bosnia, Serbia, Hungary, Slovakia, Austria, Germany.

1. We want to integrate the phone numbers directly so we don't need the bulk sms provider so we use our sms plans on phones. Bulk sms are not reliable (frequently are not delivered) and using sender ID our mobile phone number is not always working.

But we want the application to generate the sms-s and send them automatically.

2. We want to integrate this phones also with WhatsApp, Viber so we have more than 160 characters and pictures and if clients have FaceBook we want to use messenger.

We have a Java programmer, who made the application, but we need someone who is expert in mobile phones so we can integrate it properly.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online