Đã đóng

Write an Android application

Dự án này đã được trao cho adeel94 với giá $370 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

Looking to spend $450 USD to fix the following bugs for Gonogo Android App:

1) Loyalty reward cannot be redeemed

2) Image resolution is too big when uploading from camera roll (needs to be same resolution as when taking picture in the app)

3) Notifications toggle does not change value on database table

Add the following new feature (same as iPhone)

1) Punch Cards screen

2) Voucher screen needs to check for redeemable date

Needs to be completed by Tuesday February 21

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online