Đã Đóng

Write an Android application

10 freelancer đang chào giá trung bình ₹22388 cho công việc này

₹12500 INR trong 10 ngày
(12 Đánh Giá)
5.2
₹27777 INR trong 10 ngày
(3 Đánh Giá)
3.8
₹15555 INR trong 10 ngày
(6 Đánh Giá)
3.8
₹12500 INR trong 10 ngày
(10 Đánh Giá)
4.0
₹27777 INR trong 10 ngày
(7 Đánh Giá)
3.6
₹16666 INR trong 10 ngày
(1 Đánh Giá)
1.8
₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0