Đã Đóng

Write an Android application

10 freelancer đang chào giá trung bình ₹22388 cho công việc này

₹12500 INR trong 10 ngày
(12 Nhận xét)
5.2
₹27777 INR trong 10 ngày
(3 Nhận xét)
3.8
₹15555 INR trong 10 ngày
(6 Nhận xét)
3.8
₹12500 INR trong 10 ngày
(10 Nhận xét)
4.0
₹27777 INR trong 10 ngày
(7 Nhận xét)
3.6
₹16666 INR trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
1.8
₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹27777 INR trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0